CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. ________ / ______________

 

 

 

Partile contractante

SC ICAR TOURS CONSTANTA SRL, cu sediul in Mun. Constanta, Bd. Tomis nr.130, Jud. Constanta, CUI RO11208946, Nr. de ordine in Registrul Comertului J13/2552/1998, reprezentata prin Cristian Barhalescu, in calitate de PRESTATOR, denumită în continuare Agenția

Si

............................................................, cu domiciliul în ....................................................................................., CNP ........................................................... , tel. ...................................., în calitate de BENEFICIAR

 

am convenit la incheierea prezentului contract, cu urmatoarele clauze:

 

I. Obiectul contractului

1.1 Îl constituie vânzarea de către Organizator a pachetului de servicii de călătorie/a unui serviciu de călătorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.

1.2. Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie sunt prezentate în ofertă, iar aceasta este parte integrantă a acestui contract.

 

II. Încheierea contractului

 2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

a) în momentul semnării lui de către beneficiar sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;

b) în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agentia de Turism Organizatoare, de pana la 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism organizatoare de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de pachet de servicii de aaltorie, Agenţia de Turism Organizatoare poate solicita un avans de până la 70 % din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile.

c) în momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihnasi/sautratament, bilet de excursie etc.), inclusive in format electronic, in cazul in care pachetele de serviciide calatorie fac parte din oferta standard aagentiei de turism sau exista déjà confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

 

1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de pana la 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI.

2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;

c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.

2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

 

III. Preţul contractului şi modalităţi de plată

3.1. Preţul contractului este de . . . . . . . . . . . . şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

3.2. Modalităţi de plată:

3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de pana la 70 % din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;

b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează:

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii facturii la care se adauga un comision de risc valutar de 2%.

V Drepturile și obligațiile Organizatorului.

4.1. Organizatorul se obligă să furnizeze călătorului un bon de comandă, numai în situația solicitării unor pachete de servicii de călătorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenției de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de călătorie care se regăsesc în oferta proprie a agenției de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, agenția poate furniza călătorului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

4.2. Inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de turism organizatoare are dreptul sa modifice in mod unilateral alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de pret, daca aceste modificari sunt nesemnificative si sa il informeze pe CALATOR cu privire la modificare intr-un mod clar, inteligibil si bine evidentiat, pe un support durabil, cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei. In cazul in care Agentia de Turism Organizatoare este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului (majorarea pretului cu mai mult de 8%, neindeplinirea cerintelor speciale ale turistului, principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare etc), aceasta are obligatia sa informeze Calatorul cu cel putin 10 de zile inainte de data plecarii.

4.3. 4.3. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor.

4.4. Dupa incheierea contractului, Agentia de Turism Organizatoare poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea este o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte:

(a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;

(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusive taxele turistice, taxele de aterizare sau comisionele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi;

(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

 

Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.5. Organizatorul este răspunzător de executarea serviciilor de călătorie incluse în prezentul contract, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie, cu excepția următoarelor cazuri:

  1. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează călătorului;
  2. b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toţi participanții. Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
  3. c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.5. Organizatorul are obligația să furnizeze în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel puțin 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

  1. a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
  2. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului ori, în lipsa acestuia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului;
  3. c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
  4. d) obligaţiile călătorului prevăzute la 5.10, 5.12 şi 5.13.

4.6. Organizatorul acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, în special prin:

(a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară; şi

(b) acordarea de asistenţă călătorului în ceea ce priveşte efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

Organizatorul are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Organizator.

4.7. Organizatorul este obligat să informeze persoana care transferă contractul (cedentul), în conformitate cu art. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

4.8. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Organizatorul oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit.

4.9. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Organizatorul acordă călătorului o reducere adecvată a preţului. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

4.10. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu art. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri fără a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

4.11. Dacă pachetul include transportul de pasageri, Organizatorul asigură de asemenea, în cazurile menţionate la p. 4.9 şi 4.10 din prezentul contract, repatrierea călătorului cu transport echivalent fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător.

4.12. Excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opționale nu se încasează în numele și pentru Agenția Paralela 45. Prețurile excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele cumpărate de la recepția hotelurilor, având în vedere că turiștii vor avea la dispoziție mijloace de transport de la hotel la obiective și retur, ghid etc. Prețul excursiilor se calculează în general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. În cazul neîntrunirii acestui număr minim, fie tarifele pot fi majorate proporțional, fie excursia poate fi anulată, călătorii putând opta pentru achiziționarea excursiei de la recepția hotelului în funcție de disponibilități.

4.13. În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenției de turism care deruleaza programul tursitic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Organizatorul nu este răspunzător pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de sistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.14. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și amplasarea acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

 

V. Drepturile şi obligaţiile turistului

5.1. Turistul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agentia de turism organizatoare, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Turistul declara ca a primit aceste informatii in perioada precontractuala.

5.2 Pretul, continutul si programul pachetului de servicii pot fi descrise si in pliante, brosuri etc, anexe acestui contract. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea : "PRETUL NU INCLUDE", acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai Agentiei de turism organizatoare sau de catre alti prestatori.

5.3 Turistul are dreptul sa poata incheia asigurari facultative pentru asistenta in caz de boala, accident, deces, etc.                                   

5.4 Turistul are dreptul sa faca cunoscut agentiei de turism organizatoare solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand a fi incluse in contract, daca sunt acceptate de agentia organizatoare. Nicio cerinta speciala a turistului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract.

5.5 In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul privind pachetul de servicii de calatorie unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce notifica in scris agentia de turism organizatoare cu cel putin sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului.

Agentia de turism organizatoare informeaza persoana care transfera contractul cu privire la costurile efective ale transferului.

Persoana care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

In cazul in care agentia de turism organizatoare nu primeste in termenul stabilit de ea si comunicat persoanei care doreste sa tranfere contractul aceste sume de bani, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau vreo despagubire.

Odata cu plata costurilor suplimentare cauzate de transferul contractului sau ulterior acestui moment dar pana la inceperea executarii serviciilor turistice, atat turistul cedent cat si cel care preia contractul se vor prezenta la unul din punctele de lucru ale Agentiei de turism organizatoare si vor semna rezilierea contractului initial si incheierea unuia nou. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea contractului este conditionata de posiblitatea transferarii locului in avion, care depinde in mod exclusiv de compania aeriana.

5.6 In situatia in care turistul a contractat pachetul de servicii turistice la un pret care are in vedere cazarea pe perioada sejurului intr-o camera dubla, iar acest lucru nu este posibil din cauza faptului ca turistul calatoreste singur sau impreuna cu alti turisti, dar care impreuna reprezinta un numar impar, turistul/turistii accepta unul din urmatoarele mecanisme :

  1. Partaje garantate – clientul achita o taxa fixa, nerambursabila, peste tariful initial al pachetului (care este determinat pentru un loc in camera dubla dar prezumand ocuparea de doi turistii a cemerei duble); In conditiile acceptarii si achitarii acestui cost suplientar, turoperatorul garanteaza ca ii va gasi un coleg(a) de camera sau, daca nu reuseste, turoperatorul va suporta suplimentul pentru camera single.
  2. Partaje negarantate  –  turoperatorul va rezerva la hotel camera dubla, iar daca pana cu 30 zile inainte de plecare nu se mai inscrie nici o persoana de acelasi sex in partaj pe grupul din care face parte turistul in cauza, clientul isi asuma sa plateasca suplimentul de camera single.

Turistul nu va putea, in nicio circumstanta se renunte la contract sau sa ceara rezilierea acestuia, pentru motive ce tin de plata unor sume suplimentare conform celor de mai sus. Deasemenea, turoperatorul nu are nicio raspundere si nu va plati nicio compensatie pentru eventuale neintelegeri intre turistii care calatoresc singuri si care vor ocupa impreuna o camera dubla pe perioada sejurului.

5.7 Turistul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.

5.8 Turistul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de Agentia de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal).

 

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări, impuse dupa cum urmeaza :

a) 25 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 31 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 50 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16 - 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

6.3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.4. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1. se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

6.5. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

6.6. Toate sumele menţionate la pct. 6.1 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

 

VII. Reclamaţii

7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului).

Datele de contact : ICAR TOURS SRL

Telefon: 0241 553 790

E-mail: constanta@icar.ro

7.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

 

X. Dispoziţii finale

10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată.

10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

10.4. Turistul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.

10.5. Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC ICAR TOURS CONSTANTA SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document si este operator de date cu caracter personal, colectari date pentru reclama si publicitate sub nr. 7529 - avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion, furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastră personale, intelegeti si sunteti de acord cu transferarea acestora catre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administram datele dumneavoastra personale pe durata necesara pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Daca, pe viitor, societatea va fi achizitionata de o terta parte, este posibil ca datele sa fie transmise pentru continuarea fara probleme a activitatiii de afaceri. Furnizam datele dumneavoastra autoritatilor competente si forurilor de judecata la cerere si in cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta.

10.6. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

ICAR TOURS Constanta SRL

Agent turism                                                                 Turist

Nume __________________                             Nume __________________

Prenume ________________                                         Prenume ________________

 

Am fost informat cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice, a conditiilor contractuale si sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Semnatura / Stampila                                                     Semnatura

__________________________                                    _________________________

           

 

 

Solicita oferta